กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

สี่แยกช้าง (Elephant holding swods)

image

ประติมากรรม “ช้างชูกระบี่” สื่อความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ 3 ประการ

1. กระบี่เคยเป็นจังหวัดที่มีช้างมากที่สุดในประเทศไทย มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ เจ้าพระยานคร (น้อย) สั่งให้พระปลัดเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งเพนียดคล้องช้างที่บ้านปกาสัย เพื่อนำไปฝึกใช้งานและส่งขายต่างประเทศ

2. กระบี่เคยจับช้างเผือก (ช้างสำคัญ) คู่พระบารมีช้างแรกของรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายแปลก ฟุ้ง เฟื่องและพวก มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ในอดีต) คล้องช้างได้ถึง 6 ช้าง ภายหลังมีการพิสูจน์ได้ว่ามีช้างเผือก อยู่ 1 ช้าง จึงแจ้งให้นายมังกร ณ ถลาง ซึ่งเป็นอำเภอลำทับ แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ทราบ แล้วแจ้งไปยัง พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เวลา 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาล และพระราชทานามว่า
“พระเศวตอดุลเดชพาหล ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส สรรพมงคลลักษณเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า”

3. ช้างชูกระบี่ เป็นส่วหนึ่งของตราเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช แยกถนนสุดมงคล และถนนจันทร์กวีกูล ใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เรียกว่า “สี่แยกช้าง”